شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و هشتم – دکتر ریاضی

Riazi-06

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۱۶ تیر ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۹ مگابایت

 

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و هفتم – دکتر ریاضی

Riazi-05

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۹تیر ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۶ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و ششم – دکتر ریاضی

Riazi-04

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۲ تیر ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۳ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و پنجم – دکتر ریاضی

Riazi-03

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۲۶ خرداد ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۱ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و چهارم – دکتر ریاضی

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۱۹ خرداد ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۴ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و سوم – دکتر ریاضی

Riazi-01

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۱۲ خرداد ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۶.۴ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و دوم – دکتر ریاضی

Riazi-06

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۵ خرداد ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۶ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی و یکم – دکتر ریاضی

Riazi-06

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۲۹ اردیبهشت ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۶ مگابایت

شرح مثنوی معنوی – جلسه سی ام – دکتر ریاضی

 

دکتر حشمت الله ریاضی – ۲۲ اردیبهشت ماه ١٣٨٨

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۸ مگابایت