سیر تکاملی تصوف – جلسه دهم – دکتر رضا تابنده

1394-11-13-DrRezaTabandeh-tarikhe tasavof 10

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Tuesday, February 02, 2016 – سه شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۶.۱ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه نهم – دکتر رضا تابنده

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Tuesday, January 26, 2016 – سه شنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۴ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه هشتم – دکتر رضا تابنده

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Wednesday, January 20, 2016 – چهارشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۱.۷ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه هفتم – دکتر رضا تابنده

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Wednesday, December 23, 2015 – چهارشنبه، ۲ دی ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۱ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه ششم – دکتر رضا تابنده

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Wednesday, December 16, 2015 – چهارشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۱ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه پنجم – دکتر رضا تابنده

 

سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Tuesday, December 08, 2015 – سه شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه چهارم – دکتر رضا تابنده

 

دکتر رضا تابنده – سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف – جلسه چهارم

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Friday, December 04, 2015 – جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۲ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه سوم – دکتر رضا تابنده

 

دکتر رضا تابنده – سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف – جلسه سوم

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Saturday, November 28, 2015 – شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۴
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۵ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه دوم – دکتر رضا تابنده

 

دکتر رضا تابنده – سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف – جلسه دوم

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Monday, November 16, 2015 – دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۴ مگابایت

سیر تکاملی تصوف – جلسه اول – دکتر رضا تابنده

 

دکتر رضا تابنده – سیر تکاملی تصوف و تاریخ تصوف – جلسه اول

از سری برنامه های سیر تکاملی تصوف در بنیاد سهروردی شهر تورنتو کانادا

Thursday, November 12, 2015 – پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۶ مگابایت